آلسون  در نمایشگاه بین المللی ایروان اکسپو
حضوری پایدار برای نمایش کیفیت و تنوع محصولات آلسون درکشورهای همسایه